Dragana Galić u svom knjigovodstvenom birou već niz godina upošljava lica sa invaliditetom, konkurs NSZ otvoren do kraja godine

Jedna od mera posticanja zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje je subvencija zarade za lica sa invaliditetom u visini do 75 odsto ukupnih troškova.

Korisnik ove podsticajne mere je i Kancelarija za računovodstvo „Galić“ DOO koja je zaposlila jednu osobu sa invaliditetom sa evidencije NSZ koja obavlja poslove računovođe.

Knjigovođstvena agencija Galić u Kikindi posluje od 1993. godine. Ima osam zaposlenih, a među njima je poslednja dva meseca i jedno novozaposleno lice koje radi na poslovima računovođe. Zahvaljujući NSZ, ovo lice ima osiguranu zaradu najmanje 12 meseci a svakako I priliku da se na tom mestu radnom zadrži. Program NSZ podrazumeva da poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Subvencija zarade se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Za same poslodavce, ovo je izuzetno značajna mogućnost.

– Došlo je vreme da poslodavac više nije u mogućnosti da plaća dok nekog obučava. Sada smo u situaciji da Nacionalna služba za zapošljavanje, kroz svoje programe, sve svoje programe, i “Moja prva plata”, i “Subvencionisanje osoba sa invaliditetom”, da nam pomaže da se lakše odlučimo da prihvatimo taj vid saradnje, jer jako je teško obučavati nekog i plaćati mu za to. Ovako kroz tu obuku i mi dobijamo radnika ako je kvalitetan za taj posao. Ovde, u mom knjigovođstvenom birou uvek postoji potreba za osobama koje su, hajde da kažem, visoko inteligentne. Bez obzira što neko ima neki hendikep ili neki invaliditet, ovde su potrebne vijuge i to je ono što zahtevamo od svakog svog zaposlenog. Meni nije prvi put da koristim pogodnosti koje pruža Nacionalna služba za zapošljavanje. Pre ovog invalida sam imala još jednog koji je u mojoj agenciji bio nekih petnaestak godina, sad je našao svoj put, otišao je dalje i što se toga tiče apsolutno nemam nikakvih prepreka i nikakvih ograda da zaposlim osobu koja je po nekim našim merilima osoba sa invaliditetom, kaže Dragana Galić, vlasnica Knjigovodstvene agencija Galić DOO i ujedno stečajna upravnica.

Javni poziv NSZ za program subvencionisane zarade za lica sa invaliditetom odobrava se poslodavcu pod uslovomima

– da zapošljava osobu sa invaliditetom prijavljenu na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje ,koja nema radnog iskustva na poslovima na kojima se zapošljava;

– da je zahtev za subvenciju zarade podnet u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme sa osobom sa invaliditetom;

– da zapošljavanje uz subvenciju ima za posledicu neto povećanje broja zaposlenih osoba sa invaliditetom u momentu podnošenja zahteva u odnosu na broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u mesecu koji prethodi mesecu zapošljavanja osobe sa invaliditetom uz subvenciju;

– da nije smanjio broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u momentu podnošenja zahteva u odnosu na mesec koji prethodi mesecu zapošljavanja osobe sa invaliditetom uz subvenciju, osim u slučaju prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom;

– da obavlja delatnost minimum 3 meseca pre podnošenja zahteva za subvenciju zarade;

– da u radnom odnosu ima najmanje jedno zaposleno lice u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

– da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

Sve ove uslove ispunjavala je vlasnica Knjigovođstvene agencije “Galić” i sada će novozaposleno lice biti u radnom odnosu najmanje 12 meseci.

 

– Period obuke je još uvek u toku. Ja sa njima krećem uvek od “pasijansa”, onda me oni pitaju “kakav je to pasijans”, znači prvo moramo da naučimo da poređamo dokumentaciju, da vidimo težinu tog dokumenta, šta svaki dokument nosi, ovaj dokument nije samo običan papir nego novac za svakog mog klijenta, kada to savladamo onda prelazimo na viši nivo. On je sad u momentu kada savladava rad kalkulacije, izlaznih računa, fakturisanje, tako da mislim da će ovo biti jedna lepa priča koja će pretpostavljam se završiti tako što će on i ostati u ovoj agenciji, dodaje Dragana Galić.

Poslodavci su takođe dužni da ne smanjuju ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, utvrđen na dan podnošenja zahteva, najmanje 12 meseci od dana ostvarivanja prava na subvenciju, osim prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom;

Prvobitna kvota za Subvenciju zarade za oosobe sa invaliditetom bez radnog iskustva za Severni Banat iznosila je 14 lica , a kasnije je smanjena na 10 zbog velikog interesovanja na teritoriji Cele Srbije.

Očekuje se povećanje kvote te poslodavci svoje prijave i dalje mogu podnositi. Javni poziv je otvoren do 31.12.2021. godine. Do sada je zaključeno ukupno 10 ugovora za 10 osoba sa invaliditetom na teritoriji Severnog Banata.