Zbog radova, Dečiji dispanzer tokom decembra u ambulantama kod vrtića “Miki” i “Kolibri”

RASPORED LEKARA ZA DECEMBAR AMB.MIKI KURATIVA

PRE PODNE

POSLE PODNE

1

Dr Krstić

2

Dr Krstić

Dr Abu Haija

3

Dr Grujić

4

Dr Abu Haija

5

6

Dr Grujić

Dr Abu Haija

7

Dr Abu Haija

8

Dr Abu Haija

9

Dr Grujić

10

Dr Abu Haija

11

Dr Abu Haija

12

Dr Grujić

13

Dr Abu Haija

Dr Grujić

14

Dr Kovljenić

15

Dr Kovljenić

16

Dr Abu Haija

17

Dr Abu Haija

18

Dr Abu Haija

19

Dr Grujić

20

Dr Grujić

Dr Abu Haija

21

Dr Grujić

22

23

24

25

26

Dr Grujić

27

Dr Grujić

28

Dr Tomin

29

Dr Tomin

30

Dr Abu Haija

31

Dr Abu Haija

RASPORED LEKARA ZA DECEMBAR AMB.KOLIBRI PREVENTIVA

PRE PODNE

POSLE PODNE

1

Dr Krstić

2

Dr Kovljenić

3

Dr Krstić

4

Dr Grujić

5

Dr Abu Haija

Dr Grujić

6

7

Dr Abu Haija

8

Dr Abu Haija

9

Dr Kovljenić

10

Dr Tomin

11

Dr Grujić

12

Dr Abu Haija

Dr Krstić

13

14

Dr Kovljenić

15

Dr Kovljenić

16

Dr Kovljenić

17

Dr Tomin

18

Dr Grujić

19

Dr Abu Haija

Dr Tomin

20

21

Dr Grujić

22

Dr Grujić

23

Dr Kovljenić

24

Dr Tomin

25

Dr Grujić

26

Dr Grujić

Dr Krstić

27

28

Dr Tomin

29

Dr Tomin

30

Dr Kovljenić

31

Dr Tomin

RASPORED LEKARA ZA DECEMBAR AMB.KOLIBRI KURATIVA.

PRE PODNE

POSLE PODNE

1

Dr Krstić

2

Dr Krstić

Dr Grujić

3

Dr Abu Haija

Dr Kovljenić

4

Dr Kovljenić

Dr Krstić

5

Dr Kovljenić

Dr Krstić

6

Dr Krstić

Dr Kovljenić

7

Dr Abu Haija

8

Dr Abu Haija

9

Dr Abu Haija

Dr Tomin

10

Dr Grujić

Dr Kovljenić

11

Dr Kovljenić

Dr Tomin

12

Dr Kovljenić

Dr Tomin

13

Dr Kovljenić

Dr Tomin

14

Dr Kovljenić

15

Dr Kovljenić

16

Dr Grujić

Dr Tomin

17

Dr Grujić

Dr Kovljenić

18

Dr Tomin

Dr Kovljenić

19

Dr Tomin

20

Dr Tomin

Dr Kovljenić

21

Dr Grujić

22

Dr Grujić

23

Dr Grujić

Dr Tomin

24

Dr Kovljenić

Dr Grujić

25

Dr Kovljenić

Dr Tomin

26

Dr Kovljenić

Dr Tomin

27

Dr Kovljenić

Dr Tomin

28

Dr Tomin

29

Dr Tomin

30

Dr Tomin

Dr Grujić

31

Dr Kovljenić

Dr Grujić