Rok za zamenu oružnih listova 5. mart

Rok za zamenu oružnih listova 5. mart

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava u Kikindi poziva građane koji u prethodne četiri godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava o oružju, da to što pre učine imajući u vidu da, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji koji je počeo da se primenjuje 2016. godine, taj rok ističe 5. marta ove godine, navodi se u saopštenju.

“Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije prema mestu prebivališta, a svi zahtevi koji budu podneti do 5. marta biće uzeti u razmatranje uz mogućnost da, ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ona naknadno bude dopunjena.

Građani mogu podneti zahteve za zamenu isprava o oružju iako nisu pribavili svu potrebnu dokumentaciju, a prijem zahteva do 5. marta obavlja se svakog radnog dana od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati u PU u Kikindi kao i u policijskim stanicama sa teritorije PUK.

Novim Zakonom o republičkim administrativnim taksama koji je počeo da se primenjuje 14. decembra 2019. godine, iznos taksi za izdavanje oružnih listova duplo smanjen.

Za izdavanje oružnog lista sa čipom, u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima, taksa od decembra prošle godine iznosi 2.800 dinara, dok je za oružje sa neolučenim cevima cena takse 1.330 dinara.

Građani koji su obavili lekarski pregled dužni su u roku od 30 dana od izdavanja lekarskog uverenja da ga dostave nadležnom organu MUPa radi evidentiranja.

Ministarstvo podseća da su građani koji imaju oružje sa ispravama izdatim po osnovu starog Zakona imali mogućnost da u prethodne četiri godine podnesu zahtev za izdavanje novih isprava i još jednom poziva građane, koji do danas to nisu učinili, da zahtev podnesu do 5. marta.

Takođe, podsećamo i da je rok za zamenu isprava prvobitno važio do 5. marta 2019. godine, ali je produžen još godinu, kako bi građani imali dovoljno vremena da podnesu zahtev za nove isprave”, navodi se u saopštenju.

Potrebna dokumentacija:

Lična karta

Lekarsko uverenje (ne starije od 30 dana)

Oružni list za oružje koje se registruje i oružje na uvid

Identifikacioni upitnik (obrazac se dobija prilikom podnošenja zahteva)

Saglasnost za pribavljanje uverenja o podacima kod drugih organa

Dokaz o opravdanom osnovu ( lovačko oružje- diploma o položenom lovačkom ispituili važeća lovna karta, sportsko oružje- uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji, a za kratke cevi (pištolj i revolver) i uverenje da se takmiče u disciplini za tu vrstu oružja i kalendar takmičenja, oružje za ličnu bezbednost- učiniti verovatnim da je ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti  -izjava ili pisani dokaz)

Uverenje o obuci za rukovanje vatrenim oružjem (kopija i original na uvid) za oružne listove izdate posle 2000. godine (za rezervne oficire-uverenje od Vojnog odseka, za OSL uverenje o statusu ovl.službenog lica)

Taksa od 900,00 dinara na žiro račun 840-742221843-57 šifra plaćanja 153 poziv na broj 97 u produžetku 35-215 primalac RAT srha oružni list

Taksa od  __________dinara na žiro račun 840 742221843-57 šifra plaćanja 132 poziv na broj 97 u produžetku 35-215 primalac RAT , svrha preregistracija, registracija i nabavka

Uplata od 600,00 dinara na žiro račun 980-333-07 šifra plaćanja 132 poziv na broj 090538, primalac NBS-ZIN, svrha obrazac oružnog lista