Raspisan konkurs za projekte i programe mladih

Gradska uprava grada Kikinde raspisuje konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godini

Konkurs se raspisuje Odlukom Gradonačelnika grada Kikinda, broj od 23.05.2017. godine.

Odnosi se na programe/projekte iz sledećih oblasti:

1) Projekti i programi iz oblasti politike mladih

2) Pozorišno-scenski, koncertni i sportski programi i projekti za decu i omladinu

Pravo učešća imaju: udruženja građana registroana kao pravna lica koji svoju aktivnost realizuju na teritoriji grada Kikinda i koji su upisani u registar kod nadležnog ograna.

Dokumentacija koja se dostavlja na konkurs:

1, Formular za prijavu na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godini

2, Obrazac- ranije dodeljena sredstva

3, Dokaz o registraciji kod nadležnog organa – Izod iz APR

4, OP obrazac za račun otvoren kod Uprave za trezor (obrazac overenih potpisa lica zaduženih za zastupanje)

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

1. poštom ili lično na pisirnici gradske uprae (adresa: Grad Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12, 23300 Kikinda, sa naznakom „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godini“,

2. u jednom primerku, na Formularu za prijavu na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godini (u daljem tekstu: Formular).

Formular je dostupan na sajtu www.kikinda.org.rs

3. Jedna organizacije, odnosno jedno udruženje može da konkuriše samo sa jednim projektom.

Konkurs je otvoren od 23.05.2017. godine. do 31.05.2017. godine. Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na sajtu grada Kikinda najkasnije u roku od 60 dana od dana završetka konkursa. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 0230/410-109.

Postupak, ocenu i odluku o finansiranju predloga projekata pristiglih na „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata/programa iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godini“ izvršiće Komisija koju će imenovati gradonačelnik. Sredstva će biti isplaćena iz budžeta grada Kikinda.

Napomena

Komisija neće razmatrati predloge projekata onih / udruženja /, koji nisu opravdali sredstva dobijena po konkursu u 2016. godini.