Protokol o saradnji na uređenju gornjeg toka Dunava

Usled topljenja snega i izlivanja reka, u nekoliko mesta u Srbiji proglašena je vanredna situacija. Neretko, sličnu situaciju imaju i žitelji u delu sliva reke Tise, a dobra vest je da su se lokalne samouprave Severnog banata udružile u preventivnom delovanju odbrane od poplava.

Lokalne zajednice koje se nalaze u slivu gornjeg Dunava, odnosno banatskih vodotokova uspostavile su saradnju kako bi se smanjio rizik od katastrofa, efikasnije reagovalo u vanrednim situacijama i smanjile štete i gubici usled elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ova važna inicijativa potekla je od samih lokalnih samouprava koje su uvidele da samostalno ne mogu da se bore protiv ove prirodne katastrofe.

Prirodne katastrofe ne poznaju administrativne i državne granice, zbog čega je neophodna saradnja svih zemalja u regionu i objedinjavanje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa, kao i kontinuiran rad na preventivi i jačanju otpornosti i vitalnosti lokalnih zajednica.