Pozivi za nezaposlene da dođu do posla

Nacionalna služba za zapošljavanje realizovaće projekat “Podrška programu zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje” koji je vredan pet miliona evra, finansira ga Evropska unija i trajaće do 2020. Cilj projekta je da doprinese efikasnom i efektivnom usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i njegovom funkcionisanju kroz uključivanje najmanje 800 osoba u obuke na zahtev poslodavaca,subvencije za otvaranje najmanje 1.000 novih radnih mesta na osnovu dodele subvencija za novo zapošljavanje, uključivanje najmanje 1.050 lica u program samozapošljavanja i uključivanje najmanje 175 lica u obuke za potrebe tržišta rada.

Stoga su 11. aprila raspisana tri javna poziva u cilju smanjenja broja nezaposlenih.Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca otvoren je do 11. septembra. Prednost će imati mladi do 30 godina, dugoročno nezaposleni, viškovi, stariji od 50 godina, nezaposleni sa niskim ili bez kvalifikacija, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi i ostala teže zapošljiva lica. Obuka traje od 160 do 480 sati, poslodavac može da dobije maksimalno 100.000 dinara po polazniku kom se isplaćuje 6.000 dinara mesečno plus troškovi prevoza ako ih ima. Nezaposlenom polazniku sa invaliditetom pripada mesečna pomoć koja iznosi 20 odsto minimalne zarade. Poslodavac je u obavezi da obezbedi jednog instruktora za obrazovnu grupu od najviše 10 polaznika.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima otvoren je do 11. juna, a prednost imaju viškovi zaposlenih i dugoročno nezaposleni. Visina subvencije određena je prema stepenu razvijenosti lokalne samouprave i može biti 150.000, 200.000 i 250.000 dinara. Poslodavac je dužan da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa nezaposlenima koji imaju pravo na subvenciju.

Na javnom pozivu za dodelu subvencije za samozapošljavanje koji je takođe otvoren do 11.juna prednost imaju mladi do 30 godina i viškovi zaposlenih. Kroz ovaj program dodeljuje se jednokratna pomoć od 180.000 do 200.000 dinara. Onaj kome se odobre sredstva u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i plaća doprinose najmanje godinu dana.

U toku je i sprovođenje projekta “Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u politici zapošljavanja“ vrednog1,8 miliona evra koji se takođe finansira iz fonda EU.