Pojačane aktivnosti Gradske uprave u cilju uvođenja reda u odlaganju otpada u seoskim MZ

Gradska uprava obaveštava stanovnike seoskih mesnih zajednica da će u narednom periodu preduzeti pojačane aktivnosti u cilju uvođenje reda u odlaganju otpada na smetlište kao i radovi na čišćenju, održavanju, nivelaciji, sanaciji, rekultivaciji i revitalizaciji prostora divljih deponija i smetlišta.

Stanovnicima seoskih mesnih zajednica određuje se odlaganje otpada na prostor sadašnjeg smetlišta na koje odlažu otpad u svom selu, svake subote od 8 do 13 časova i to samo građevinskog (šut, crep, cigle i sl.) i biorazgradivog otpada (grane, trava i drugi otpaci biljnog porekla).

Za slučaj potrebe odlaganja dozvoljenog otpada na smetlište, van određenog termina, potrebno je pismeno se obratiti MZ.

Kućno smeće (otpaci iz stambenih, poslovnih i drugih objekata) se odlaže u posude određene za tu vrstu namene. Pružalac usluge FCC EKO d.o.o. korisnicima koji imaju zaključen ugovor, vrši pražnjenje kanti za smeće prema godišnjem planu i programu iznošenja smeća.

Kabasti otpad (stari nameštaj, aparati za domaćinstvo i sl.) će se iznositi u velikim kontejnerima prema posebnom programu. O vremenu i dinamici postavljanja kontejnera građani će biti blagovremeno obavešteni.

Prema Odluci o održavanju čistoće i deponija za postupanje suprotno ovoj Odluci predviđena je novčana kazna od 100.000 dinara za pravna lica, 25.000 dinara za preduzetnike i 10.000 dinara za fizička lica, a naplaćuje se putem izdavanja prekršajnog naloga.

U cilju sprovođenja Odluke o održavanju čistoće i deponija Sekretarijat za inspekcijske poslove, Mesna zajednica i poljočuvari će u narednom periodu pojačati nadzor a sva lica koja budu postupala suprotno Odluci biće kažnjena novčanim kaznama u skladu sa odredbama Odluke.

Smetlišta i divlje deponije predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje stanovništva i njihovu imovinu. U cilju prevencije i sprečavanja nastanka požara, širenja zaraze ili zagađenja životne sredine potrebno u narednom periodu ukloniti postojeće divlje deponije i smetlišta na području grada i mesnih zajednica i sprečiti stvaranje novih smetlišta i divljih deponija.

Svake godine grad Kikinda odvaja znatna sredstva za čišćenje smetlišta koja će poštovanjem napred određenog načina odlaganja otpada moći da se upotrebe za realizaciju drugih sadržaja koji su potrebni za naš grad.