MZ Bašaid anagažovala radnike na javnim radovima

Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru javnih radova angažuje nezaposlene osobe sa invaliditetom sa ciljem da unaprede radne sposobnosti, da se radno socijalno integrišu i ostvare društveni interes. Javni radovi mogu da se organizuju u oblastima socijalne zaštite i humanitarnog rada, kulturne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i u okviru održavanja i zaštite životne sredine. Pravo da konkurišu za ovaj program Nacionalne službe za zapošljavanje imaju organi u Pokrajini, lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica. Mogućnost da konkuriše za javne radove iskoristila je MZ Bašaid koja je na ovaj način pomogla meštanima sa invaliditetom da rade tokom četiri meseca.

 

Pomenuta sredstva namenjena su za isplatu zarada u visini do 22.000 dinara po jednoj angažovanoj osobi, kao i za naknade troškova sprovođenja javnog rada. Osobe koje su angažovane na javnom radu potpisale su ugovor o privremeno-povremenim poslovima. Momir Perić ističe da mu ovaj posao puno znači. Trenutno pomaže da se očisti prostor na kom se jednom mesečno održava vašar.

U Filijali NSZ napominju da su poslodavci koji su angažovali nezaposlene po ovo programu u obavezi da redovno isplaćuju naknadu za obavljen posao, da u slučaju prestanka radnog angažovanja u roku od 15 dana zamene radnika sa drugom nezaposlenom osobom sa evidencije. Da je ovaj program interesantan govori činjenica da je prvobitna kvota od 37 osoba proširena na zahtev poslodavaca tako da je njih 12 angažovalo 40 osoba sa invaliditetom u okviru javnih radova i to najviše na poslovima održavanja i zaštite životne sredine. Javni radovi, kako podsećaju u Filijali NSZ, namenjeni su isključivo za angažovanje teže zapošljivih nezaposlenih. Angažuju se nezaposleni koji su najmanje pola godine na evidenciji i pripadaju kategorijama:radno sposobni korisnici novčane pomoći,Romi, osobe bez ili sa niskim kvalifikacijama, osobe koje traže zaposlenje duže od 18 meseci.