Doktor Zoran Mijić reizbran za direktora

Savet Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača je, na sednici održanoj u petak, 15. decembra, izabrao direktora. Na predlog Nastavno-stručnog veća , članovi Saveta su tajnim glasanjem jednoglasno izabrali dr Zorana Mijića, profesora strukovnih studija, za direktora VŠSSOV u Kikindi. Mandat direktora traje tri godine sa mogućnošću jednog uzastopnog izbora.

Dr Zoran Mijić je i do sada bio na toj funkciji.Dr Zoran Mijić je u svom planu poslovanja težište budućeg rada postavio na razvoju studijskih programa – akreditaciju master strukovnih studija i studija na daljinu, stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih, učešću škole u domaćim i međunarodnim projektima, većem uključivanju studenata u sve aktivnosti i poboljšavanju materijalno tehničkih uslova rada u školi.